Dodatkowe środki dla Twojej firmy.

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie.

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym

Każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto?

komfort

ułatwia utrzymanie bieżącej płynności Firmy

więcej możliwości

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności

zabezpieczenie

zróżnicowane formy zabezpieczenia

elastyczność

elastyczność w spłacie kredytu i szerokie możliwości wykorzystania przyznanych środków

Atuty kredytu - przegląd cech:

  • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności - tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności
  • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
  • niski koszt kredytu - negocjowane warunki kredytowania wraz z możliwością wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów
  • kredyt nieodnawialny - przekazany do dyspozycji Klienta jednorazowo lub w transzach. Każda wypłata środków z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu
  • może stanowić znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo